Kategoriler
Gündem Manşet

Topbaş, Çayırbaşı’nı gözden çıkardı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Roman vatandaşların oturduğu Çayırbaşı Mahallesi’ndeki 687 metrekarelik belediye arazisini satışa çıkardı. Üzerinde 6 binanın bulunduğu araziyi alacak müteahhitlerin, buradaki vatandaşları bölgeden tahliye etmesinden korkuluyor…

ÇAYIRBAŞI, SULUKULEYE DÖNMESİN!

topbas

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde üzerinde yaklaşık 6 binanın bulunduğu bir araziyi ihaleyle satışa çıkardı. 1 milyon 374 bin lira muhammen bedel biçilen 687 metrekarelik arazi, 22 Ocak’ta yapılacak ihaleyle yeni sahibini bulacak. Çoğunlu Roman vatandaşların oturduğu arsada evleri bulunan vatandaşların bölgeden tahliye edilmesinden endişe ediliyor. Sedat Kent Villaları’nın karşısındaki Vadi Sokak’ta bulunan 1 parseldeki arazinin satışa çıkarılması mahalle halkını kaygılandırmaya başladı. Vatandaşlar; “Çayırbaşı, yeni bir Sulukule olmasın, Topbaş bizi buradan çıkarmaya çalışmasın. Bizi Çayırbaşı’dan atmaya kimsenin hakkı yok. ” diye konuştu.

SULUKULE ZENGİNLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİ

CAYIRBASI

Hatırlanacağı üzere Fatih Belediyesi sınırları içinde bulunan ve çoğunluğu Roman vatandaşlardan oluşan Sulukule sakinleri, kentsel dönüşüm bahanesiyle bölgeden uzaklaştırılmış ve bölge trilyonluk villalar yapılarak zenginlere peşkeş çekilmişti. Bölgeden uzaklaştırılan ve Halkalı civarındaki kentsel dönüşüm konutlarına yerleştirilen Roman vatandaşlar da büyük sıkıntılar çekmişti. Sulukule’deki trilyonluk villa ve konaklarda şu sıralarda ülkelerindeki savaştan kaçan zengin Suriyeli ailelerin yaşadıkları belirtiliyor.

İşte İstanbul Büyük Belediyesi’nin verdiği Resmi Gazete’de de yayınlanan ihale ilanı;

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No : 2968
2) Taşınmaza Dair Bilgiler :
a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Sarıyer
c) Cinsi : Arsa
d) Pafta No : —
e) Ada No : 1110
f) Parsel No : 1
g) Yüzölçümü : 687,32 m2
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
i) Halihazır : İşgalli
j) İmar Durumu : Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Çayırbaşı Mah. Vadi Sok.
3) Muhammen Bedeli : 1.374.640,-TL.
4) Geçici Teminatı : 41.239,20,-TL.
6) İhale Tarihi ve Saati : 22 Ocak 2014 – 12:00
7) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
9) İhale Şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/ İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
10) Şartname Bedeli : 300,-TL.
11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir